STYLES

Hu Xing Quan

The primary styles that we offer and teach are:

Haojiamen Taiji Meihua Tang Lang Quan

Chen Taiji Quan

Hu Xing Quan (Tiger style fist)

Some other styles we offer are:

  • Shaolin Boxing (少林拳 Shàolínquán)

  • Southern Fist (南拳 Nán quán)

  • Eagle Claw (鹰爪拳Yīng zhǎo quán)

  • Drunken style (醉拳 Zuì quán)

  • Wushu (武术Wǔshù)

Gallery